Privacybeleid

Waarom dit document?

DC Klima hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met deze Privacyverklaring wil DC Klima in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleen je jouw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door DC Klima. DC Klima houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.

 

Informatie over de gegevensverwerker

DC Klima
Sint-Apollonialaan 204 bus 4
B - 2400 Mol
Ond.nr.: 0675.601.832
E-mail: info@dcklima.be 
Telefoon: +32 14 75 67 11

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens die DC Klima vergaart via haar eigen website worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om:
•    Identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …)

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de website.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:
•    Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
•    Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
•    Verlenen van ondersteuning
•    Beoordelingen van enqûetes (bv. tevredenheidsonderzoek).


Bij een bezoek aan de website dcklima.be worden tevens gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Je verklaart je uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. DC Klima verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. DC Klima stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

 

Wat zijn uw rechten als Gebruiker?

DC Klima verwerkt jouw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy policy.
DC Klima bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is volgens de omschreven doeleinden van dit privacybeleid. 

 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht – na identificatie als Gebruiker – om na te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien wij jouw gegevens verwerken, heb je het recht op inzage van deze gegevens. Je verstuurt hiervoor via aangetekende zending een aanvraag waarop DC Klima binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan jouw vraag.

 

Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DC Klima. DC Klima zal hieraan binnen een redelijke termijn gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.

 

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts een beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
•    Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
•    Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
•    Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
•    Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

DC Klima beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als geïdentificeerde Gebruiker heb je het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:
•    In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang DC Klima nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
•    Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
•    Wanneer DC Klima de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
•    Gedurende de periode die DC Klima nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. DC Klima stopt dan tijdelijk de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar. Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal DC Klima hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending.

 

Recht op gegevensoverdracht

Als Gebruiker heb je het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. DC Klima zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

 

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal DC Klima hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door DC Klima. Hiervoor kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.