Interventievoorwaarden

Het plaatsen van een aanvraag tot dringende interventie houdt in:

De opdrachtgever geeft de uitdrukkelijke toestemming om de gevraagde interventie uit te voeren en de opdrachtgever erkent uitdrukkelijk afstand te doen van het herroepingsrecht zodra de interventie uitgevoerd is.

Als door de interventie kosten ontstaan, worden deze op basis van volgende tarieven en voorwaarden aangerekend:

Uurtarief/per persoon/per uur = 60,00€ (excl.btw) weekdagen / 75,00€ (excl.btw) weekend/feestdagen.

Dit uurtarief wordt verrekend vanaf het moment wij vertrekken aan ons centraal magazijn te Mol, totdat wij hier na de werken/ interventie, terug arriveren.

Er wordt een forfaitaire dossierkost van 40,00€ (exc. BTW) per interventiedossier aangerekend.

Materialen worden aangerekend aan de, op de dag van interventie, huidig heersende prijzen.

Betalingsvoorwaarden: 14 dagen na factuurdatum.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden DC Klima:
1. Aanvaarding. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling,
een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De
algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De aanvaarding van
bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer
aanvaarden. Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op al onze aanbiedingen, diensten, verkopen, leveringen
en facturaties. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen
geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
2. Offertes. De offertes gedaan door DC Klima, verbinden DC Klima niet; ze gelden slechts als informatie. Tenzij vooraf door ons
ingetrokken zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid word,
gedurende 30 dagen na hun dagtekening. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen onze firma geldig verbinden. De goederen
en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon. Bovendien kunnen wij steeds gelijksoortige materialen
van een ander merk leveren zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering. Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds
indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsgave staat vermeld dat de
werken zullen uitgevoerd worden aan voormelde prijs. Indien DC Klima aantoont dat op het moment van uitvoering van de
overeenkomst de prijs van grondstoffen, lonen, energie of enige andere vaste en/of variabele kost van DC Klima gestegen is met
ten minste vijf (5) procent, wordt, ten belope van maximaal tachtig (80) procent van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat
betrekking heeft op de desbetreffende kost van DC Klima in dezelfde mate verhoogd.
Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de
overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend
worden, uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen.
3. Levering- uitvoeringstermijnen. Alle opgegeven leverings-/ uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar
mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op
schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te
verbreken en/ of om de ontvangst van de goederen en/ of uitvoering der werken en/ of de betaling te weigeren. De klant treft, op
zijn kosten, alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken (bestand)delen.
4. Overmacht. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en
productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden
onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de
omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen.
Volgende omstandigheden worden in ieder geval beschouwd als geval van overmacht: staking/bezettingen, , oorlog, epidemieën
en pandemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, weersomstandigheden,
in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.
5. Kosten en risico’s. De goederen worden op risico van DC Klima tot op de werf gebracht. Van zodra de goederen bij de klant
arriveren, is elk risico voor de klant. De klant is dus bij deze verantwoordelijk voor de bewaring, bewaking en het onderhoud van
de geleverde goederen en/of diensten, waar deze zich ook bevinden . Indien de verzending vertraging oploopt wegens
omstandigheden waarvoor DC Klima niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper, op de datum dat de waren
verzendbaar zijn. Een annulatie van bestelling omwille van een vertraging buiten de wil om van DC Klima wordt niet in overweging
genomen en kan niet leiden tot een schadeloosstelling van de klant of inhouding van betaling door de klant. De klant treft, op zijn
kosten, alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken (bestand)delen.
6. Klachten. Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter
post aangetekende brief en voorzien van stukken ter staving van de klacht aan onze firma is gericht kan binnen de acht
kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, of respectievelijk na de factuurdatum. Het bestaan van klachten ontheft de
klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag. Bij akkoord voor terugzending dienen de goederen
binnen de acht kalenderdagen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde
verpakking te worden teruggezonden. Ingebruikname van geleverde goederen en/of diensten betekent automatisch dat deze
integraal en zonder klachten aanvaard worden door de klant.
7. Betaling. Onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap en uiterlijk op de vervaldag. De betaling zal geschieden
zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door ons aangegeven wijze.
Betalingstermijnen worden berekend vanaf de factuurdatum. De klant is niet gerechtigd enige betaling in te houden tenzij met
uitdrukkelijke instemming van DC Klima of krachtens een in kracht van gewijsde getreden vonnis. In geval de klant de
betalingsvoorwaarden niet nakomt heeft DC Klima het recht de verzendingen/ werkzaamheden of verdere verzendingen/
werkzaamheden enkel tegen contante betaling uit te voeren, onverminderd zijn verdere rechten. Bij gebreke aan tijdige betaling
van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet
vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Bij gebreke aan tijdige
betaling van onze facturen wordt van rechtswege d.i. automatisch en zonder dat daartoe schriftelijke aanmaning is vereist, een
verwijlintrest van 10% aangerekend. Bovendien zal het bedrag van elke niet tijdig betaalde factuur van rechtswege verhoogd
worden met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 100. Elke begonnen maand zal als volledige maand
aangerekend worden. DC Klima behoudt zich het recht voor schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de klant haar
verschuldigd is en andere bedragen die DC Klima aan de klant verschuldigd is uit welke hoofde ook of betreffende eender welke
overeenkomst met de klant. Zulks geldt eveneens ingeval van faling van de klant. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt,
behouden wij ons het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald. Al onze
facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden
betwist. Bij betaling mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn, voor wat betreft de prijs en de
kwaliteit van de uitgevoerde werken.
8. Eigendomsvoorbehoud. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een
algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige
betaling van de prijs. Bij laattijdige betaling of bij niet-betaling kan DC Klima de geleverde goederen op elk moment terugnemen
en kan hij de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijk beroep op de rechter ontbinden per aangetekend
schrijven binnen de 15 dagen volgend op de vervaldag van betaling. DC Klima heeft het recht, naar eigen keuze, om dit
eigendomsrecht te laten registreren in het Nationaal Pandregister.
9. Ontbinding. Ingeval van gedeeltelijke of volledige verbreking van de overeenkomst tussen de klant en DC Klima te wijten aan de
klant, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden,
ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post
aangetekende brief of e-mail aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd
en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de
overeengekomen prijs inclusief BTW, of minstens het maximale wettelijk toegelaten.
10. Solvabiliteit. Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons recht
in voormeld artikel, zullen wij ook waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de
kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door het vragen van termijnen,
door het aanvragen van een gerechtelijk reorganisatie, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere
aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de
klant, zulks tot onze algehele betaling.
11. Garantie. DC Klima verleent uitsluitend garantie op door haar geleverde materialen. Deze garantie is in ieder geval beperkt tot
de garantie verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de garantie beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn
aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of
onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. Elke garantie aanspraak
vervalt:
 bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product;
 ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud
ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen
van de apparatuur, die niet door DC Klima uitgevoerd zijn;
 ingeval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden;
 ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding
van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade
of verliezen geleden door derden.
Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid.
12. Oplevering. De oplevering van de werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging van de werken en in ieder geval
bij een ingebruikname.
13. Geschillen. Ieder geschil valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken
van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.